Hur länge får man ersättning från afa

Vad är afa-försäkring?

Afa-försäkring är en kollektive försäkring som erbjuds till anställda i Sverige. Denna försäkring ger ersättning för inkomstförluster vid sjukdom eller olycksfall relaterade till arbetet. Dessutom omfattar den ersättning för möjlig invaliditet och dödsfall.

Hur länge får man ersättning från afa?

Hur länge du kan få ersättning från afa beror på flera faktorer. Du kan som mest få ersättning i 364 dagar under en period av 15 månader. Därefter kan försäkringen förlängas under speciella omständigheter men vanligtvis sker det ingen förlängning.

Under vissa omständigheter kan försäkringen även ge ersättning fram till att du når pensionsåldern om du är permanent arbetsoförmögen.

Typ av Ersättning Maximal Längd Speciella Omständigheter
Sjukersättning 364 dagar Kan förlängas under speciella omständigheter
Olycksfallsersättning Beroende på allvarligheten av skadan Kan vara livslång vid varaktig skada
Invaliditetsersättning Livslång Vid permanent arbetsoförmögenhet
Dödsfallsersättning En engångsbetalning till efterlevande

Hur gör man anspråk på ersättningen?

Som anställd behöver du anmäla din sjukdom eller din arbetsrelaterade olycksfall till ditt försäkringsbolag för att kunna göra anspråk på ersättning. Detta ska göras så snart som möjligt efter att händelsen har inträffat.

Ersättningen beräknas utifrån din inkomst och eventuella andra förmåner du kan vara berättigad till, som t.ex. sjukpenning från Försäkringskassan. I vissa fall kan du också vara berättigad till ersättning för merkostnader relaterade till din sjukdom eller skada, till exempel kostnader för resor till och från sjukvården.

Sammanfattning

Oavsett hur länge du kan få ersättning från afa, är det viktigt att du kontaktar din fackförening eller ditt försäkringsbolag för att förstå vad du har rätt till. Varje fall är unikt, så det är viktigt att du får korrekt information anpassad till din situation.